REGULAMIN SPRZEDAŻY DLA UMÓW ZAWIERANYCH NA ODLEGŁOŚĆ

Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień, dokonywania zakupu produktów oraz usług, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania z publikacji elektronicznych za pomocą sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.symbioss.pl

 • 1 Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Sprzedawca – SYMBIOSS Centrum dietetyki i terapii Sylwia Sławińska ul. Kordeckiego 100 lok.08/09 42-200 Częstochowa, NIP: 573 236 03 15 REGON:389434783
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa zamówienie w sklepie internetowym.
3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
4. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem www.symbioss.pl, umożliwiający zakup towarów i usług, a także korzystanie z publikacji elektronicznych za pomocą sieci Internet
5. Produkt – towar wytworzony i przeznaczony do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.
7. Publikacja elektroniczna – dostępne za pośrednictwem sklepu internetowego treści cyfrowe (pliki elektroniczne) zawierające treści, obrazy, zdjęcia, dźwięki, stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa majątkowe przysługują Sprzedawcy tj. m.in. e-booki, diety w formacie cyfrowym.
8. Zamówienie – złożone za pośrednictwem sklepu internetowego oświadczenie woli Klienta zmierzające, zależnie od przedmiotu zamówienia, bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, umowy na świadczenie usług bądź umowy licencyjnej.

 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży produktów, korzystania z publikacji elektronicznych oraz świadczenia przez Sprzedawcę usług.
  2. Klient korzystając ze sklepu internetowego potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia.
  3. Sklep internetowy objęty jest autorskimi prawa majątkowymi. Oznacza to, że wszystkie elementy tekstowe, graficzne, dźwiękowe, jak również układy elementów i formularze stanowią prawa majątkowe i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • 3 Warunki techniczne
 1. Do korzystania z witryny sklepu internetowego, dokonywania zakupu produktów i usług oraz pobierania publikacji elektronicznych, niezbędne jest spełnianie następujących wymogów technicznych:
  a) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
  b) dostęp do urządzenia posiadającego odpowiednio skonfigurowaną i aktualną przeglądarkę internetową umożliwiającą przeglądanie stron WWW wraz z obsługą plików Cookies i skryptów Java Script oraz obsługę poczty elektronicznej;
  d) dostęp i połączenie z siecią Internet (wszystkie ewentualne koszty ponosi Klient);
  2. Sprzedawca informuje, że dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze sklepu internetowego i świadczonych usług oraz publikacji elektronicznych było możliwe na wszystkich popularnych typach systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega, iż ze względów technologicznych, mogą czasami występować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego, oferowanych usługach i publikacji elektronicznych.
 • 4 Warunki formalne
 1. Klientem może być:
  a) osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  b) osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i posiada zgodę opiekuna prawnego na zawarcie umowy;
  c) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
  3. Usługi świadczone przez Sprzedawcę przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Klientów. Klienci nie mogą ich wykorzystywać w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, a w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla osób trzecich, a także porównawczych lub poglądowych.
  4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z obowiązującym Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
  5. Klientowi korzystającemu ze sklepu internetowego nie wolno:
  a) nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy prowadzeniu sklepu internetowego, świadczeniu usług, korzystaniu z publikacji elektronicznych;
  b) upubliczniać materiałów lub informacji, do których przysługują Sprzedawcy prawa majątkowe;
 • 5 Zamówienia
 1. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.
  2. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać niżej wskazanych czynności:
  a) wybór jednej lub kilku pozycji produktów, usług lub publikacji elektronicznych poprzez opcję „dodaj do koszyka”;
  b) wybór polecenia „Przejdź do kasy”;
  c) wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia w sposób kompletny i zgodny z faktami;
  d) wysłanie zamówienia w formie elektronicznej poprzez wybór polecenia „Kupuję i płacę”;
  e) wybór metody i dokonanie płatności;
  3. Klient składając zamówienie zobowiązany jest do zamieszczenia w formularzu zamówienia wszystkich danych pozwalających na jego identyfikację oraz nawiązanie kontaktu, w szczególności numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.
  4. Po prawidłowym złożeniu zamówienia oraz opłaceniu go Klient otrzyma wiadomość elektroniczną potwierdzającą przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia może zostać dokonane także poprzez potwierdzenie telefoniczne. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego zamówienia pod względem jego prawidłowości i rzetelności, a także prawo do jego anulowania w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do jego prawidłowości lub rzetelności.
  6. Jeżeli zamówienie złożone przez Klienta zawiera braki lub jest niekompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem wykorzystując informacje kontaktowe podane w formularzu zamówienia, w celu usunięcia braków lub wątpliwości. W przypadku niemożności skontaktowania się z Klientem lub nieusunięcia dostrzeżonych braków, Sprzedawcą uprawniony jest do anulowania zamówienia.
  7. W przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie 7 dni Sprzedawca anuluje zamówienie.
  8. Każde złożone zamówienie otrzymuje indywidualny numer, pozwalający na identyfikację Klienta oraz przedmiotu zamówienia.
  9. W efekcie złożenia prawidłowego zamówienia przez Klienta, potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę oraz zapłaty ceny dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. Zawarcie umowy potwierdzane jest wiadomością elektroniczną, zawierającą informację o wszystkich istotnych elementach zamówienia.
  10. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia w terminie określonym Regulaminem Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta o zaistniałej sytuacji, wskazując inny termin realizacji zamówienia. Klient może zaakceptować nowy termin realizacji zamówienia bądź też odmówić akceptacji i zażądać zwrotu dokonanych płatności.
  11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wywołane zdarzeniami nadzwyczajnymi, takimi jak:
  a) przerwy w dostawie energii, spowodowane nie z winy Sprzedawcy,
  b) przerwy w dostępie do Internetu, spowodowane nie z winy Sprzedawcy,
  c) inne zdarzenia losowe, spowodowane nie z winy Sprzedawcy.
 • 6 Ceny i metody płatności
 1. Wszystkie ceny produktów, usług i publikacji elektronicznych dostępnych na stronie sklepu internetowego są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia ceną wiążącą Klienta jest cena podana podczas składania zamówienia na podstronie „Koszyk”.
  2. Klient może dokonać zapłaty za złożone zamówienie korzystając z następujących form płatności:
  a) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy
  SYMBIOSS Centrum dietetyki i terapii Sylwia Sławińska
  ul. Kordeckiego 100 lok.08/09
  42-200 Częstochowa
  Numer konta: 83 1050 1142 1000 0097 4184
  b) poprzez system płatności online Przelewy24, zarządzany przez dostawcę płatności Przelewy24
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
  3. Skorzystanie z wybranego przez Klienta systemu płatności online wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu obowiązującego u dostawcy płatności oraz postępowania według zasad określonych w tym regulaminie.
  4. W związku z realizacją złożonego zamówienia Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT. W przypadku wyboru faktury VAT Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT w wersji elektronicznej w formacie PDF i dostarczenia jej na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej.
 • 7 Realizacja zamówienia
 1. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po otrzymaniu płatności lub otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności online, w sposób określony w ofercie zamieszczonej w sklepie internetowym, z uwzględnieniem informacji umieszczonych przez Klienta w formularzu elektronicznym.
  2. Zamówienie jest realizowane w terminie od 1 do 10 dni roboczych.
  3. W przypadku zamówienia usług lub treści cyfrowych realizacja zamówienia odbywa się zależnie od rodzaju zamówionej usługi/treści cyfrowej:
  a) w odniesieniu do indywidualnych planów dietetycznych realizacja zamówienia odbywa się za pośrednictwem sieci Internet, poprzez wysłanie na adres wskazanej przez Klienta poczty elektronicznej wiadomości zawierającej instrukcję pobrania zamówionych treści w formacie PDF. Sprzedawca gwarantuje możliwość pobrania treści przez 14 dni od daty złożenia zamówienia oraz maksymalnie 3 razy. Klient powinien w okresie wskazanym w zdaniu wcześniejszym pobrać i zachować pliki zamówionych treści na własnych nośnikach pamięci;
  b) w odniesieniu do zamówienia publikacji elektronicznej realizacja zamówienia odbywa się za pośrednictwem sieci Internet, poprzez wysłanie na adres wskazanej przez Klienta poczty elektronicznej wiadomości zawierającej instrukcję pobrania publikacji elektronicznej. Sprzedawca gwarantuje możliwość pobrania publikacji elektronicznej przez 14 dni od daty złożenia zamówienia oraz maksymalnie 3 razy. Klient powinien w okresie wskazanym w zdaniu wcześniejszym pobrać i zachować pliki zamówionych publikacji elektronicznych na własnych nośnikach pamięci.
 2. Po okresie 14 dni lub pobraniu plików 3 razy – link do pobrania plików wygasa.
 • 8 Licencja

1.Publikacja elektroniczna oferowana przez Sprzedawcę stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2.Publikacje elektroniczne dostępne w Sklepie mogą być zabezpieczone unikatowym Znakiem wodnym albo innym powszechnie stosowanym sposobem zabezpieczenia treści cyfrowych.
3.Korzystanie przez Klienta z Publikacji elektronicznych możliwe jest dla własnego użytku Klienta,
4.Klient jest uprawniony do korzystania z Publikacji elektronicznych tylko na własny użytek, w zakresie określonym Regulaminem, udzieloną licencją oraz przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5.Warunki udzielonej licencji wynikają z Regulaminu lub ze szczegółowych warunków licencji dotyczących poszczególnych Publikacji elektronicznych, które mogą się różnić między sobą.
6.Klient może wprowadzać zakupione Publikacje elektroniczne do pamięci urządzeń elektronicznych oraz odczytywać je za ich pomocą.
7.Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Publikacji elektronicznych, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji:

 • wielokrotnego pobrania Publikacji elektronicznych i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera;
 • trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Publikacji elektronicznych w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Publikacji elektronicznych niezbędne jest jego zwielokrotnienie;
 • trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Publikacji elektronicznych techniką cyfrową.

8.Klient nie jest uprawniony do:

 • wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania Publikacji elektronicznych lub jego fragmentu w szczególności poprzez jego wydrukowanie, kopiowanie lub przepisanie;
 • wprowadzenia Publikacji elektronicznych do obrotu, w tym najmu Publikacji elektronicznych lub jego kopii lub użyczenia;
 • sublicencjonowania Publikacji elektronicznych (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Publikacji elektronicznych);
 • ingerowania w treść Publikacji elektronicznych, dokonywania zmian pliku, w tym usuwania ewentualnych błędów pliku;
 • usuwania technicznych zabezpieczeń Publikacji elektronicznych
 • wykorzystywania Publikacji elektronicznych w celach komercyjnych.

9.Klient jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami licencji. Dokonując akceptacji Regulaminu Klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia licencji. Powyższe dotyczy także szczegółowych warunków licencji, jeśli zaprezentowano je odrębnie wraz z Publikacją elektroniczną, w szczególności podczas składania zamówienia przez Klienta.
10.W przypadku wykrycia przez Sklep działań Klienta lub osób trzecich działających na zlecenie lub w porozumieniu z Klientem naruszających prawa autorskie do Publikacji elektronicznych, Sklep może dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.

 • 9 Postępowanie reklamacyjne
 1. Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji dotyczącej przebiegu transakcji lub niezgodności zamówionego produktu, usługi lub publikacji elektronicznej ze złożonym zamówieniem.
  2. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia objętego reklamacją.
  3. Zgłoszenie reklamacyjne składane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@symbioss.pl
  4. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać co najmniej: adres poczty elektronicznej podany przy składaniu zamówienia, numer zamówienia, przyczynę reklamacji, proponowany sposób rozpatrzenia reklamacji, dane kontaktowe. W przypadku zgłoszenia reklamacji niezawierającej wszystkich ww. informacji, Sprzedawca uprawniony jest do wezwania Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem odmowy rozpatrzenia reklamacji.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni roboczych od prawidłowego złożenia reklamacji.
  6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca usunie przyczynę reklamacji w terminie 14 dni roboczych.
 • 10 Odstąpienie od umowy
 1. Klientowi będącemu konsumentem (określanego w tym paragrafie jako konsument), z zastrzeżeniem ust. 11, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33
  i art. 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
  2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej biuro@symbioss.pl
  3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi konsumentowi na adres poczty elektronicznej, podany przy składaniu zamówienia lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
  5. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy rzecz będącą przedmiotem umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  6. Konsument odsyła rzecz będącą przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko. Postanowienie to nie dotyczy treści elektronicznych udostępnianych przez Internet.
  7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy stanowiącej przedmiot umowy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca nie zwróci konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  9. Sprzedawca dokonuje zwrotu dokonanych płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument określił inny sposób zwrotu, który jest dostępny i nie wiąże się żadnymi kosztami.
  10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  11. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy;
  f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 • 11 Kupony i Vouchery
 1. Klientowi za niewykorzystane vouchery oraz kupony rabatowe nie przysługuje zwrot środków;
 2. W ramach kwoty vouchera można zamienić usługę na którą ten voucher będzie wykorzystany.
 • 12 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności ze względu na zmiany w obowiązujących przepisach prawa, zamiany zasad świadczenia usług, zmiany organizacyjne Sprzedawcy, podyktowanych względami technicznymi.
  3. Zmiana postanowień Regulaminu obowiązuje od momentu ich opublikowania na stronie sklepu internetowego i znajduje zastosowanie do zamówień złożonych po wejściu zmian w życie.
  4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
  5. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem przez Klienta ze sklepu internetowego i składanymi w nim zamówieniami rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Sprzedawcy.
  6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.